Privacy policy

Driebergen Hoortechniek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Driebergen Hoortechniek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Praktijk Driebergen Hoortechniek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PATIËNTEN

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Driebergen Hoortechniek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De behandelovereenkomst:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Driebergen Hoortechniek de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– (Zakelijk) telefoonnummer
– (Zakelijk) e-mail adres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Gezondheidsgegevens
– Verzekeringsgegevens
– BSN

Uw persoonsgegevens worden door Driebergen Hoortechniek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ZORGVERLENERS

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Driebergen Hoortechniek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitwisselen van patiënt gegevens t.b.v. de behandeling. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Verwijzing;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Driebergen Hoortechniek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– E-mail adres
– Telefoon
– AGB

Uw persoonsgegevens worden door Driebergen Hoortechniek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering in Acousoft;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het verzorgen van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;
– Het verwerken van datalijsten en patiëntoverzichten;
– Het aanvragen van vergoedingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

Driebergen Hoortechniek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Driebergen Hoortechniek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen met dubbele beveiliging via een kaartlezer;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze elektronische systemen zijn voorzien van up to date beveiliging (Norton)

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij u persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

CONTACTGEGEVENS

Driebergen Hoortechniek
Witte de Withstraat 57, unit 3
3342 TV Hendrik Ido Ambacht
Tel: 06-29109015
E-mail: info@driebergenhoortechniek.nl